Var finns IKT och digital kompetens? Inte i lärarutbildningarna!

Vad får lärarstudenterna med sig?

Nog kan vi konstatera att IKT (informations- och kommunikationsteknik) och digital kompetens är en bristvara i lärarutbildningarna på Stockholms universitet. Konsekvensen av detta blir naturligtvis att lärarstudenterna lämnar utbildningen med otillräckliga kunskaper. 

Anna Wallgren

IKT och digital kompetens behövs under lärarutbildningen, både som stöd för studenternas lärande och i verktygslådan för studenternas egen undervisning. Lärarstudenter behöver känna till, kunna använda och värdera olika typer av hjälpmedel och program.

I Högskoleförordningen (1993:100) står det till exempel ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna” bland de färdigheter och förmågor som nämns för förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar- respektive ämneslärarexamen.

Vad studenterna får med sig under lärarutbildningarna på Stockholms universitet verkar i nuläget bero på enskilda studenters eller enskilda kurslärares intressen och kunskaper. Resurserna på universitetet spelar också en stor roll för vilken undervisning och utbildning som är möjlig att genomföra. Vad finns det för utrustning och fungerar den? Hur är det med de mänskliga resurserna – vilka kompetenser har lärarutbildarna? Likaså är det viktigt att lärarstudenterna har tillgång till och får tillfälle att använda IKT under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Frågan är då hur IKT och digital kompetens ska säkerställas inom utbildningarna. Eftersom digitala verktyg, olika medier och olika digitala miljöer nämns i Högeskoleförordningen behöver det även nämns i universitetets utbildningsplaner för programmen och i kursplaner för kurser inom lärarutbildningarna.

Vad tycker ni, alla lärarstudenter på Stockholms universitet? Ska det inrättas särskilda IKT-kurser, ska IKT skrivas in i fler kursplaner (som del av förväntade studieresultat, en del av undervisningen eller i examinationsformer) eller behövs både och? Hur har det sett ut under dina kurser?

Prata med varandra, prata med institutionerna, fyll i kursvärderingar och kontakta mig med era förslag och idéer! Vi studenter kan påverka utbildningen. Vi måste vara med och säkerställa att innehållet vi möter håller god kvalitet och faktiskt överensstämmer med styrdokumenten, för att vi ska få den utbildning vi sökt till. IKT och digital kompetens ska ingå i lärarutbildningarna, helt enkelt.

Kommentarer

Inte i lärarutbildningen! Inte heller i majoriteten av skolor!

Jag tror att det krävs, att alla, även experter inom programmering eller ämnesdidaktik etc, behöver göra en riktigt rejäl ansträngning för att utforska hur teknik kan användas i skolan för att förstå möjligheterna. Problemet är att när sådan förståelse börjar uppstå betyder det inte att denne är redo att använda teknik på det sättet.

Jag är en lärarstudent på uppsala universitet, jag genom under mitt livs fritid ägnat stor tid åt programmering och teknikintresse. På lärarutbildningen blev det naturligt att fundera över hur lösningar inom teknik kan svara mot vad allt forskning presenterar som viktigt i undervisningen. Svaren jag kommit på där individuellt har ändå varit begränsade och vidgats mycket påtagligt av titta på internet, t.ex. på youtube-kanaler som Edutopia ( http://www.edutopia.org/video ). Så min tro är att ingen är kapabel till heltäckande förståelse för teknikens möjligheter, och därmed bör kanske en återkommande tid ägnas åt att uppdatera sådan förståelse, på lärarutbildningar, bland lärarutbildare, bland rektorer, och framförallt bland politiker.

Jag skulle vilja uppmuntra alla personer kopplade till skolan på något sätt, att undersöka teknikens möjligheter, för att motiveras att kräva en förändring som går snabbare än 30 år för skolan, då att ligga 30 år efter är mycket långt efter i dagens samhälle. Det är även helt uppenbart för mig, att om jag som undervisande lärare inte har tid att utvecklar alla verktyg jag behöver för att genomdriva en undervisning som utnyttjar tekniken ordentligt, speciellt inte utan programmeringskunskaper, och att det krävs insatser av andra parter för stödja lärarna här.

Så mitt konkreta förslag består av:
* Sprid förståelse för teknikens möjligheter vitt och brett (förslagsvis genom 10min rekommenderade youtube-klipp om dagen)
* Skapa stöd för lärare att dra nytta av dessa tekniska möjligheter, genom nationella resurser på webben, dessa kommer kunna vara mycket kostnadseffektiva precis såsom hemsidan khanacademy är med sitt enorma globala resultat.

Ett exempel på en resurs jag efterfrågar för undervisning i matematik skulle vara digitala matteböcker
- direkt feedback (vad är 1+1+1*0, eleven svarar 0, vad är feedbacken? "facit är 2" eller "ah du använde dig inte av överenskomna prioriteringsregler, läs om dem kortfattat här eller se på ett videoklipp!")
- perfekt översikt över gjorda framsteg/saker att avklara framöver
- kontextuellt stöd i form av bilder/video för uppgifter anpassade/valda efter sitt behov vilket varierar med språkkunskap m.m.
- möjlighet att växla mellan undervisningsspråk (modersmål, språkvalsspråk, svenska/engelska bl.a.)
- uppläsning av text, omformuleringar av frågor i nivåer av språkkomplexitet, inspirerande video-klipp relaterat till materialet

För att jag själv ska trivas som lärare, och känna att jag gör ett bra jobb, utifrån nutidens möjligheter tekniskt, så vill jag slippa flytta till singapore där deras "future schools" utnyttjar nutidens teknik.