Stockholms universitets studentkår kritisk till sexistisk reklam om dejtingsajt

Under de senaste månaderna har ett dejtingföretag marknadsfört så kallad ”sugardejting” som ett alternativ till studielån för kvinnliga studenter på svenska lärosäten. Flera studentkårer har uppmärksammat kampanjen och riktat stark kritik. Stockholm universitets studentkår instämmer i den kritiken och tar starkt avstånd från budskapet som reklamen för.

Hittills har ingen fysisk marknadsföring skett på campus men kåren har löpande kontakt med såväl Stockholms universitet som Akademiska hus för att diskutera eventuella åtgärder ifall reklamen dyker upp på campus. Vi som studentkår har tillsammans med Stockholms universitet en skyldighet att skapa en trygg och inkluderande studieplats för våra studenter, därför kommer vi från kårens sida att fortsätta bevaka denna fråga framöver.

 – Vi som representanter för Stockholms universitets studenter ställer oss starkt emot hur denna dejtingssajt utnyttar den ekonomiskt utsatta grupp som studenter utgör. Dessutom synliggör reklamen en annan allvarlig problematik; studenters svaga ekonomiska förutsättningar, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på Stockholms universitets studentkår

Kontakt:

Stefanie Tagesson, vice ordförande: presidiet@sus.su.se
Mona Hagi, politisk sekreterare: politisksekreterare@sus.su.se

 

Studentkåren om biblioteksutredningen

Studentkåren om biblioteksutredningen

Har du koll på Stockholms universitets utredning om biblioteksenheter och studieplatser? Kort sammanfattat handlar utredningen om att SU överväger nedläggningar på flera universitetsbibliotek. Eftersom detta är en fråga som direkt berör studenternas arbetsmiljö har vi på kåren prioriterat att vår röst som studenter är med i den förändringsprocess som sker just nu. Det är också därför vi har skrivit ett remissvar till denna utredning som lägger tyngd på att just studentperspektivet inte glöms bort. 

Otydliga regler kring ljudupptagning

På Stockholms universitet (SU) finns i dagsläget ingen övergripande policy kring ljudupptagningar, varken rörande om studenter får spela in eller om de olika institutionerna ska tillhandahålla ljudupptagningar från föreläsningar och/eller seminarium. Detta kommer dock ändras under 2017 då det i årets plan för lika rättigheter och möjligheter står att det ska tas fram en “universitetsövergripande policy/rekommendation om inspelning av föreläsning/seminarium”.

Oklart rättsläge

Själva rättsläget kring ljudinspelningar är lite knepigt, eftersom det finns olika tolkningar av lagen. Generellt får en ju spela in samtal en själv deltar vid (men ej lämna rummet då det kan räknas som olovlig avlyssning), men det blir knivigt om exempelvis lärare inte vill bli inspelade. Det tycks inte finnas någon praxis i frågan heller.

Situationen på andra lärosäten

Det är svårt att sia om hur restriktiva SU kommer vilja vara i sina policy men en fingervisning är att flera lärosäten i Sverige har väldigt liknande riktlinjer kring ljudupptagningar utförda av studenter. De fastslår generellt bara två grundregler:

 • Inspelningar får ej göras om inte lärare ger sitt explicita tillstånd. Om en annan student vänder sig emot lärarens godkännande så väger den studentens röst tyngre.
   
 • Inspelningar får göras av studenter med funktionsnedsättningar som kräver det, men det är en bedömning som görs utav lärosätets stödinstans för studenter med behov av särskilt stöd.

Studentkåren arbetar vidare med frågan

Då vi på SUS ser det som prioriterat inte bara att det ska finnas en tydlighet om huruvida studenter får spela in sina föreläsningar/seminarium utan också att SU ska tillhandahålla inspelade föreläsningar (inte seminarium) till studenter, är det också en fråga vi kommer fortsätta driva. Varför vi gör en skillnad mellan föreläsningar och seminarium är för att vi anser att en inspelad föreläsning ändå förmedlar det mesta utav den viktiga information medan seminarium bygger på medverkan och diskussioner.

Vi anser att inspelade föreläsningar är något som skulle gynna studenter överlag, oavsett om det är för att en plötsligt behöver vabba eller för att en har koncentrationssvårigheter och vill kunna lyssna på föreläsningen flera gånger eller för att det är lättare att lära sig genom att lyssna istället för att läsa. Detta är dock en komplex fråga, speciellt eftersom SU är så pass decentraliserat så det är svårt att få fram generella uppmaningar till samtliga institutioner. Vidare finns det en del oro inför vad det gör med undervisningssituationen och kvaliteten, några av dessa orosmoln är:

 • Oro för hur en skyddar studenters integritet överlag men specifikt om det rör t.ex. studenter med skyddad identitet.
 • Att studenter ska sluta komma på föreläsningar eftersom de inte längre ”behöver”.
 • Att det ska påverka samtalet i rummet, att saker ska spridas på internet om någon (lärare eller student) säger något opassande.
 • Att lärare ska bli nervösa eller att det på annat sätt ska påverka föreläsningskvaliteten
 • Att studenter ska bli nervösa eller att det på annat sätt ska påverka studenters medverkan i föreläsningen
 • Oro kring ”ägande” av material. Om en anställd byter universitet, vem ”äger” då föreläsningen? Hur förhindras spridning av materialet?

Oavsett denna oro så kommer detta fortsätta vara en prioriterad fråga för studentkåren då vi anser att fördelarna överväger nackdelarna. Det finns vägar kring dessa problem och vi hoppas att universitetet också är villiga att diskutera, kompromissa och se studenternas bästa.

Studentkåren och KX öppettider i påsk

Under påsken har studentkåren och vår kårexpedition begränsade öppettider.

Vi håller öppet som vanligt den 10-12 april. Våra förtroendevalda samt tjänstemän befinner sig på kontoret och kårexpeditionen har sina vanliga öppettider klockan 10-16. 

Under följande dagar har vi stängt:

 • Skärtorsdagen (13 april)
 • Långfredagen (14 april)
 • Annandag påsk (17 april)

Mejl och andra inkomna ärenden under den tiden kommer att hanteras och besvaras när vi är åter på kontoret.

Glad påsk!

Studentkårers oberoende viktig förutsättning för studentinflytande

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen presenterat rapporten Studentinflytandet – Kartläggning och analys av studentinflytandes förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande.

I rapporten, som har sin grund i ett regeringsuppdrag, konstaterar UKÄ att det finns ett ekonomiskt, demokratiskt och kunskapsmässigt underskott som försvårar studentkårernas arbete med ett självständigt studentinflytande. UKÄ föreslår därför en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Stockholms universitets studentkår (SUS) välkomnar förslaget att tre- eller fyrfaldiga det statsbidrag som går till landets studentkårer. I dagsläget är många studentkårer beroende av bidrag från universiteten och kårernas självständighet riskerar därmed att undergrävas.

– Att säkerställa vårt oberoende innebär inte att vi vill fjärma oss från universitetet. Tvärtom ser vi att detta kan ge förutsättningar för att utveckla det goda samarbete vi i dagsläget har med Stockholms universitet, säger Henric Södergren, ordförande på SUS.

SUS delar också UKÄ:s bild att det finns ett kunskapsmässigt underskott om studentinflytande och studenters rättigheter, bland såväl studenter och studentrepresentanter som bland lärosätenas personal.

– Vi ser stora möjligheter att tillsammans med Stockholms universitet ta egna initiativ till kunskapshöjande insatser, hos både studenter och relevanta personalgrupper, säger ordförande Henric Södergren.

SUS menar att kunskapshöjande insatser även kan komma åt det demokratiska underskott som påtalas i rapporten.

– Låg anslutningsgrad och lågt valdeltagande är ett nationellt problem och det finns uppenbara strukturella orsaker bakom problemet. Snarare än att låta detta vara en ursäkt bör det sporra oss till ännu aktivare åtgärder för att underlätta studenternas engagemang. Vi vill understryka att det även här krävs gemensamma insatser. Studentkårerna kan inte ensamma komma åt problemen, universiteten har ett stort ansvar, säger SUS ordförande Henric Södergren.

Presskontakt:
Henric Södergren, ordförande Stockholms universitets studentkår, presidiet@sus.su.se
Anton Jägare, politisk sekreterare, politisksekreterare@sus.su.se

Läs UKÄ:s rapport Kartläggning och analys av studentinflytandes förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande

­­

Studentkåren nu ensam ägare till Högskolerestauranger

Stockholms universitets studentkår är efter att ha köpt Stockholms universitet holding AB:s aktiepost om 1, 5 % ensam aktieägare i Högskolerestauranger AB (HÖRS).

– Det är ett naturligt steg för oss att ta med hänsyn till det stora engagemang vi redan har i bolaget. Högskolerestaurangers restaurang- och caféverksamhet är central för ett levande campus, med tydliga ambitioner vad gäller hög kundnöjdhet, miljöhänsyn och rättvisa villkor. Ägandet av bolaget är en viktig del i kårens strävanden att medverka till en studietid i världsklass vid Stockholms universitet, säger studentkårens vice ordförande Stefanie Tagesson.

För frågor kontakta:
Stefanie Tagesson, vice ordförande, presidiet@sus.su.se
Josefine Malmkvist, kommunikationsansvarig, josefine.malmkvist@sus.su.se

Bli kårmedlem vårterminen 2017

Nu kan du bli medlem i Stockholms universitets studentkår för vårterminen 2017. Medlemskapet kostar endast 120 kronor och som medlem får du Campuskortet – medlemskort, studentleg och rabattkort i ett! 

Du bli medlem genom att logga in på vår självbetjäning och betala ditt medlemsskap där.  
Du kan också bli medlem genom att betala avin du får från oss i posten, eller genom att besöka vår kårexpedition som ligger i Studenthuset, en trappa ner från Infocenter.

Läs mer om medlemsskapet

Öppettider på studentkåren över jul och nyår

Studentkårens expedition har öppet till och med den 19 december kl. 16. Kårexpeditionen öppnar åter igen den 9 januari 2017. Mejl som skickas till kårexpeditionen under denna period kommer besvaras när vi öppnar igen. Under den här perioden kommer även vår självbetjäning vara stängd.

Studentkåren som helhet har julstängt 23 december till 9 januari. Under denna period kan det därför dröja med svar på mejl. 

Vi på studentkåren hälsar God jul och tackar för den här terminen, vi ses i det nya året!

Tävla med idéer om hur undervisningen på universitetet kan förbättras

Pedagogisk idétävling på Stockholms universitet

Just nu pågår en tävling om hur undervisning och lärande på Stockholms universitet kan förbättras. Tävlingen arrangeras av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUl) vid Stockholms universitet i samarbete med studentkåren. Tävlingen är öppen för studenter på SU och du kan lämna in ditt bidrag till och med 9 december 2016.  

5000 kronor i vinst

I prispotten finns valfri kurslitteratur till ett värde av 5000 kronor samt möjlighet att få timarvodering för att arbeta vidare med din idé.

Drop-in 6 december

Tisdagen den 6 december klockan 11 till 13 kommer det att vara drop-in i Kårsalen (Studenthuset, en trappa ner från Infocenter). Där kommer du att få möjlighet att ställa frågor om tävlingen.

 

Läs mer om tävlingen