Doktorandrådet vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Rådet är verksamt vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Pil Rasmussen | pil.rasmussen@su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil.deep@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Caroline Raymond | caroline.raymond@su.se

Stockholm Resilience Centre PhD Council

SRC PhD council är verksamt vid Stockholms Resilienscentrum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Katja Malmborg | katja.malmborg@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Aniek Hebinck | aniek.hebinck@su.se

Fakultetsråd: Ami Golland | ami.gollan@su.se

Studiemiljöombud: Matilda Petersson | matilda.petersson@su.se

Matematiska studentrådet (MSR)

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kontakt: msr@math.su.se

Matematiska studentrådet har ambitionen att verka för studenternas rättigheter och möjligheter till inflytande på institutionen. Målet är att rådet ska spegla en bred representation av de studenter som studerar matematik och matematisk statistik. 

Matematiska studentrådet har ambitionen att ha insyn i de beslutsprocesser som institutionen fattar och som på olika sätt påverkar studenternas vardag och vistelse under den period hen spenderar här på Stockholms universitet.

Matematiska studentrådet är demokratiskt uppbyggd och poster bestäms terminsvis.

Matematiska studentrådet har ambitionen av att ha en styrelse bestående av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör följt av ett av rådet bestämt antal ledamöter. Alla studenter i matematik och matematisk statistik ska ha närvaro och yttranderätt.

Vi ska ha en representant i institutionsstyrelsen, en representant i fakultetsrådet, ett studiemiljöombud och ett jämlikhetsombud. Vi ska också ha någon som är webbansvarig. 

Vi ämnar också ha ett bra samarbete med kårföreningen Sigma då vi finner att de kan fokusera på det sociala medan vi sysslar med det som snarare rör påverkansfrågor. På så vis är rollerna tydligt fördelade och båda förstår den viktiga funktion båda uppfyller.

Vi ska också i samarbete med Sigma belysa studenternas behov rörande information om studieteknik, arbetslivsanknytning och annat som är till nytta för studenten.

Poster

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kassör: Albin Printz


Institutionsstyrelserepresentant: May Sundström, Priscilla Lantto, Fredrika Agestam.
Studiemiljöombud: May Sundström
Jämlikhetsombud: Priscilla Lantto
Fakultetsrådsrepresentant: May Sundström, (Benjamin Walsh)

Protokoll

2017-09-12

Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)

N.B! On Monday the 4th of December the science faculty council will have its annual meeting, at 16:30 in Kårsalen, Studenthuset. During this meeting the council elects the next student representatives for the faculty boards. If you are interested in a position, contact your student or PhD council. Se information about the positions below. 

OBS! Måndag den 4:e december hålls naturvetenskapliga fakultetsrådets årsmöte, kl 16:30 i Kårsalen, Studenthuset. Till detta möte kan fakultetens student- och doktorandråd nominera kandidater till studentkårens förtroendeposter i fakultetens beredande och beslutande organ. Om du är intresserad av ett uppdrag, kontakta ditt student- eller doktorandråd. Information om förtroendeuppdragen finns nedan.

The Science Faculty Council (NFR) gathers representatives from student and PhD student councils (one each) from the departments and sections in the Faculty of Science. NFR is a forum for discussion of topics raised by the the local councils, sharing of departmental experiences and collaboration on topics that concern all students and PhD students in the Faculty of Science.

NFR elects the student/PhD student representatives for the official committees and boards of the faculty, including the Faculty Board (Områdesnämnden) which is the highest decision-making body in the faculty organization and committees which prepare and decide topics regarding e.g. education, employment, promotion, and stipends.  Representatives are chosen at the council’s annual meeting in December and are expected to communicate topics of interest via email or participation in the NFR meetings throughout the year. (Most of these representative positions require a working level of Swedish, but communication to NFR is preferred in English).

The council meetings are held on Mondays in the same weeks as Faculty Board meetings occur. The official language of the Science Faculty Council is English.

Naturvetenskapliga fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd från institutioner och sektioner vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

I naturvetenskapliga fakultetsrådet kan du ta upp frågor från ditt lokala student-/ämnesråd, dela med dig av erfarenheter från din institution och samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsrådet tillsätter studentrepresentanter i flera av fakultetens beredande och beslutande organ, däribland Områdesnämnden som är fakultetens högsta beslutande organ. Dessa representanter väljs på fakultetsrådets årsmöte i december, och förväntas under sitt år som förtroendevalda kommunicera intressanta händelser och diskussionspunkter via e-post eller genom deltagande i fakultetsrådets möten. (De flesta förtroendeposter kräver goda kunskaper i svenska, men i kommunikationen till fakultetsrådet föredras engelska). Rådet håller sina möten på måndagar under de veckor som Områdesnämnden sammanträder. Det officiella mötesspråket är engelska. 

For more information you are welcome to contact:

Chair of the council:
Jesper Norell. Email: jesper.norell[at]fysik.su.se,

Vice-chair of the council:
Måns Karlsson. Email: mansk[at]math.su.se, or
Student Governance Officer for the Faculty of Science:
Ann-Christine Troberg. Email: studiebevakare.natfak[at]sus.su.se


Stadgar (Regulations)

Naturvetenskapliga fakultetsrådets stadgar

Representation

Områdesnämnden (ON)

The Science Faculty Board is the faculty’s highest decision making organ. Decisions regarding strategies, budgets, employments and so forth are taken here. It also, among other things, approves study plans for research level and basic level education. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Jesper Norell
Ordinary member: Måns Karlsson
Ordinarie ledamot: Jakob Flisak
Secondary member: Carl Niblaeus
Secondary member: Ann-Christine Troberg (The Student Union)
Secondary member: Paloma Halén Román (The Student Union)

områdesnämndens Arbetsutskott

The Workgroup for the Science Faculty Board prepares cases and errands for the faculty board. According to the faculty’s delegation of authority some decisions may be made by the dean after hearing the workgroup. Documents are in Swedish..

Ordinary member: Måns Karlsson
Secondary member: Jesper Norell

Grundutbildningsberedningen (GB)

The Basic Education Committee, GB, serves the purpose of preparing questions regarding basic education before the faculty board decides upon them. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Nina Johansson
Ordinary member: Helena Nilsson
Secondary member: Ann-Christine Troberg (The Student Union)

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGENS ARBETSUTSKOTT (GB-AU)

The Workgroup for the Basic Education Committee prepares the work to be done in the Basic Education Committee by preparing documents, agendas, and so forth. Documents are in Swedish..

Ordinarie ledamot från GB:

fakultetens lärarutbildningsutskott (LUS)

Lärarutbildningsutskottets huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen (GB) i dessa frågor. En viktig arbetsuppgift för LUS är att, på uppdrag av GB, granska alla kursplaner som kan ingå i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare. Documents are in Swedish..

Sara Karlhager (Student representative)
Jakob Hallberg (Student Union representative)

Befordringsnämnden

Berfordringsnämnden bereder befodringsärenden.

The Promotion Committee. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Carl Niblaeus
Secondary member: Emelie Ertan

Docentberedningen

Docent Committee. After having completed one’s PhD studies and complementing scientific and pedagogical competence researchers have the opportunity to be employed as a docent at the faculty. The Docent Committee treats applications and the faculty board makes decisions based on the recommendations of the docent committee. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Jöran Pettersson
Secondary member: Irina Galstyan

Infogruppen

The Info Group discusses the faculty’s strategies for information and decides which projects to take on regarding research information and student recruitment. In this group representatives from the faculty’s four sections convene and many of them do work at their sections related to information dispersal. Work is being done in regard to the career fairs, and other such fairs. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Rebecka Antonsson
Secondary member: Vacant

SektionsberedningAR

In the section committees representatives from each department (within the respective sections) treat overarching departmental questions. Questions that are discussed are for example the basic education, research education, economy and so forth. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen

Ordinary member: Nina Johansson
Ordinary member: Diana Khananisho

Biologiska sektionen

Ordinary member: Yuan Guo
Ordinary member: Vacant

Matematiska-fysiska sektionen

Ordinary member: Abid Ali Lashari
Secondary member: Vacant
Ordinary member: David Degerman
Secondary member: Vacant

Geo-miljövetenskapliga sektionen

Ordinary member: Rebecka Töyrä
Ordinary member: Vacant

Forskarutbildningsberedningen

The Research Education Committees ensure that the faculty’s PhD-student supervisors are offered a course in supervision. The group also initiates surveys of the research education and organises study principal meetings. In the Research Education Committee PhD Students can broach potential problems within the research education that they want the faculty board to pay attention to. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen

Ordinary member: Carmine Pasquale Cerrato
Ordinary member: Diana Khananisho

Biologiska sektionen

Ordinary member: Yuan Guo
Ordinary member: Johan Enqvist

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinary member: Sebastian Rosengren
Ordinary member: Moa Kristiansson

Geo-miljövetenskapliga sektionen

Ordinary member: Vacant
Ordinary member: Vacant

Lärarförslagsnämnderna

The faculty has four Teacher Suggestions Committees. They prepare teacher employments before the faculty board’s or principals decisions. When employing teachers the teacher suggestions committees, together with experts, hold “mock-lectures” and interviews with the primary candidates. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen

Ordinary member: Carmine Pasquale Cerrato
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen

Ordinary member: Marcel Tarbier
Ordinary member: Jan Larsson
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Matematiska/fysiska sektionen

Ordinary member: Mitja Nedić
Ordinary member: Carl Niblaeus
Secondary member: Irina Galstyan
Secondary member: Jöran Pettersson

Geo-miljövetenskapliga sektionen

Ordinary member: Berit Gewert
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Stipendieberedning

The Stipend Committees works with the donation grants, Liljevalch Jr’s travelling grants, and Bendixson’s grants for docents. They give suggestions of grant applicants to the faculty board. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen

Ordinary member: Carmine Pasquale Cerrato
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen

Ordinary member: Marcel Sauerbier
Secondary member: Pil Uthaug Rasmussen

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinary member: Oliver Krüger
Secondary member: Irina Galstyan

Geo-miljövetenskapliga sektionen

Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Centrala doktorandrådet (CDR)

The Central PhD-Student Council. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Hammad Anwer
Ordinary member: Kerstin Winkens
Secondary member: Pil Maria Saugmann
Secondary member: Yuan Guo

Centrala studentrådet (SCR)

The Central Student Council. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Rebecka Töyrä
Secondary member: Vacant

STockholms matematikcentrum (SMC) 

Stockholm Mathematics Centre (SMC) is a collaboration between Stockholm University (SU) and the Royal Institute of Technology (KTH). At SMC, education and research in mathematics is coordinated between the mathematical departments at SU and KTH.

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Här samordnas utbildning och forskning i matematik mellan de båda lärosätenas matematiska institutioner.

Ordinary member: Måns Karlsson

Bolin Centre for Climate Research

Ordinary member: Caroline Greiser

Stockholm Resilience Centre (SRC)

Ordinary member: Daniel Ospina

Bergianska Botaniska Trädgården

Bergianska Botaniska Trädgården (BBT) har till uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten ska rikta sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. 

BBT är en inrättning knuten till den Naturvetneskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Två representanter vid Botaniska institutionen, varav minst en forskarstudenrande, utses av studentkåren genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Documents are in Swedish.

PhD representative: Vacant
PhD or student representative: Vacant

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Ordförande: Rebecca Larsson

Vice ordförande: Felicia Labor

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida.  Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING

Ordinarie: Rebecca Larsson

Suppleant: Sonja Sandström

Representant i IGV

Ordinarie: Jenny Gåling

Suppleant: Erik Brovall

Representant i ACES

Ordinarie: Vakant

Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Dan van Tol

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Catharina Andersson

Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2017-08-30 (Höstens uppstartmöte)

2017-05-22

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till man vänder sig till ämnesrådet kan vara att man

  • vill engagera sig mer i sin utbildning
  • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar
  • vill ha kontakt med äldre studenter
  • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen
  • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre
  • vill ha en trevligare studiemiljö
  • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa
  • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårat initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms Universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten. De brukar vara förlagda till eftermiddagar.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Joakim Flinckman: joakim.flinckman@gmail.com. Det går också att mejla till studentradet@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms Universitets Studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

  • Instruktioner för ämnesråden
  • Rådshandboken

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Joakim Flinckman (Ordförande)

Anders Törnblom (Vice ordförande)
Olle Wikman (Kassör)
Patrik Tengnér

Nicolas Risberg

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommitéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets årsmöte som hålls kring januari-februari.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, antställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommitéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Patrik Tengnér
Suppleant: Nicolas Risberg

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Nicolas Risberg
Suppleant: Olle Wikman
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen leder institutionens jämställdhetsarbete. Här arbetas det medjämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarieposter, varav en är studentjämställdhetsombudet, och två suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. FÄR har två ordinarie poster plus två suppleanter.

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

PR-gruppen

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljö-gruppen

Ordinarie: Anders Törnblom

Suppleant: Joakim Flinckman

Filosofiska doktorandrådet

Rådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Amanda Thorell | amanda.thorell@philosophy.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Karl Nygren | karl.nygren@philosophy.su.se

Fakultetsråd: Anders Lundstedt | anders.lundstedt@philosophy.su.se

Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

PhD Student Council of the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies

Rådet är verksamt på Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Serena De Marchi | serena.demarchi@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena De Marchi

Doktorandrådet i lingvistik (DorLing)

DorLing är verksamt på Institutionen för lingvistik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Pernilla Hallonsten Halling | pernilla@ling.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorand@ling.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Pernilla Hallonsten Halling

Fakultetsråd: Pernilla Hallonsten Halling

Studiemiljöombud: Signe Tonér | signe.toner@ling.su.se

Neurokemi doktorandrådet

Rådet är verksamt på Institutionen för neurokemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Carmine Pasquale Cerrato | carmine@neurochem.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Kristina Attoff | kristina.attoff@neurochem.su.se

Fakultetsråd: Maxime Gestin | maxime.gestin@neurochem.su.se

Jämlikhetsombud: Helena Lindström | helena.lindstrom@neurochem.su.se

Studiemiljöombud: Jessica Lundqvist | jessica.lundqvist@neurochem.su.se

Juridicums doktorandråd

Rådet är verksamt på Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Chris Lau | chris.lau@juridicum.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Alexander Unnersjö | alexander.unnersjö@juridicum.su.se

Institutionen för kultur och estetiks doktorandråd (IKE)

Rådet är verksamt på Institutionen för kultur och estetik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Elin Hermansson | elin.hermansson@music.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander_ike@mondo.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sara Pärsson | sara.parsson@littvet.su.se

Fakultetsråd: Elin Hermansson

Doktorandrådet vid Institutionen för molekylär biovetenskap (MBW)

Rådet är verksamt på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Carlotta Peselj | carlotta.peselj@su.se

Doktorandrådets e-post: phdboard.mbw@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Yuan Guo | yuan.guo@su.se

Fakultetsråd: Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se

Jämlikhetsombud: Albin Widmark | albin.widmark@su.se

Doktorandrådet vid Romanska och klassiska institutionen

Rådet är verksamt på Romanska och klassiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Azucena Castro | azucena.castro@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Azucena Castro

Fakultetsråd: Marco Berton | marco.berton@su.se

Jämlikhetsombud: Jasmin Belmar Shagulian | jasmin.b.shagulian@su.se

Studiemiljöombud: Luc Lefebvre | luc.lefebvre@su.se

MND PhD Council

Rådet är verksamt på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Lisa Österling | lisa.osterling@mnd.su.se

Doktorandrådets e-post: mnd-doktorandradet@mnd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Ilana Kaufmann | ilana.kaufmann@mnd.su.se

Fakultetsråd: Abraham Kumsa | abraham.kumsa@mnd.su.se

PhD Naturgeografi (PhD NG)

PhD NG är verksamt på Institutionen för naturgeografi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Simon Jakobsson | simon.jakobsson@natgeo.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Simon Jakobsson

Fakultetsråd: Simon Jakobsson

Doktorandrådet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (DRHSD)

DRHSD är verksamt på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Malin Tväråna | malin.tvarana@hsd.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorandrad@hsd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Malin Tväråna

Fakultetsråd: Patrik Johansson | patrik.johansson@hsd.su.se