Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till man vänder sig till ämnesrådet kan vara att man

  • vill engagera sig mer i sin utbildning
  • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar
  • vill ha kontakt med äldre studenter
  • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen
  • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre
  • vill ha en trevligare studiemiljö
  • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa
  • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårat initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms Universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten. De brukar vara förlagda till eftermiddagar.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Anders Törnblom: anderstornblom92@gmail.com

Studentkåren

Formellt är ämnesråden en del av Stockholms Universitets Studentkår. Vi är den studentnärmsta delen av kårens studiebevakning. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

  • Instruktioner för ämnesråden
  • Rådshandboken

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, ämnesråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt så är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra, dessa är ofta med i styrelsen. Men det är inte så noga.

Anders Törnblom (Ordförande)
Joakim Flinckman (Vice ordförande)
Gustaf Hedberg (Kassör)
Jessica Svenson
Jonathan Klasén
Mihae Roland
Simon Eriksson
Patrik Tengnér

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommitéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Alla representanter väljs varje år på årsmötet som hålls kring januari-februari.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutfattande organet på institutionen. Har beslutas om budget, antagning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbete förlagt ut på olika kommitéer. FÄR har två ordinarie poster plus två suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Gustaf Hedberg
Suppleant: Patrik Tengnér

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Ordinarie: Gustaf Hedberg
Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen leder institutionens jämställdhetsarbete. Här arbetas det medjämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs ochanordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarieposter, varav en är studentjämställdhetsombudet, och två suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Jonathan Klasén
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

Inte en del utav Fysikum utan ämnetsrådet motsvarighet på fakultetsnivå. Se deras hemsida. FÄR har två ordinarie poster plus två suppleanter.

Ordinarie: Gustaf Hedberg
Suppleant: Vakant

PR-gruppen

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant