Nätverk

Studentkåren organiserar tre nätverk på universitetet som jobbar med specifika frågor; ökad jämlikhet, en bättre studiemiljö och bättre villkor för studerande med barn.

Kontaktuppgifter Samordnare studiemiljö Nils Bergmark studiemiljo@sus.su.se Samordnare lika villkor Anna Paulsson Carlsson likavillkor@sus.su.se

Kontaktuppgifter

Samordnare studiemiljö
Nils Bergmark
studiemiljo@sus.su.se

Samordnare lika villkor
Anna Paulsson Carlsson
likavillkor@sus.su.se

Studentråd

Studentråden består av studenter vid samma institution som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning. Råden hör till studentkåren men bestämmer själva vad de ska fokusera på och hur de vill arbeta. Genom att gå med i studentrådet vid din institution får du inflytande över din utbildning.

Ett studentråds kärnverksamhet brukar vara studiebevakning, men rådet kan också jobba med studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktiviteter. Studentrådet har även representanter i institutionsstyrelsen, som är institutionens högst beslutande organ.

Saknas ett studentråd för din utbildning har du möjlighet att starta ett med hjälp av våra studiebevakare. Om du inte vill starta ett studentråd, kan du fortfarande engagera dig genom att bli studentrepresentant, det betyder att du sitter i en eller flera beredande och beslutande instanser på universitetet och representera studenternas perspektiv när olika beslut ska fattas.

Kontakta studiebevakaren för din fakultet om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter Studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten Ann-Christine Troberg studiebevakare.natfak@sus.su.se Studiebevakare Humanistiska fakulteten Emilia Nygård studiebevakare.humfak@sus.su.se Studiebevakare Lärarutbildningar Jakob Hallberg studiebevakare.larare@sus.su.se Studiebevakare Juridik, ekonomi och psykologi Catarina Svensson studiebevakare.jep@sus.su.se Studiebevakare Samhällsvetenskapliga fakulteten Jacqueline Bouvin studiebevakare.samfak@sus.su.se

Kontaktuppgifter

Studiebevakare Naturvetenskapliga fakulteten
Ann-Christine Troberg
studiebevakare.natfak@sus.su.se

Studiebevakare Humanistiska fakulteten
Emilia Nygård
studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studiebevakare Lärarutbildningar
Jakob Hallberg
studiebevakare.larare@sus.su.se

Studiebevakare Juridik, ekonomi och psykologi
Catarina Svensson
studiebevakare.jep@sus.su.se

Studiebevakare Samhällsvetenskapliga fakulteten
Jacqueline Bouvin
studiebevakare.samfak@sus.su.se

STUDENTRÅD VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

STUDENTRÅD VID Naturvetenskapliga FAKULTETEN

STUDENTRÅD VID samhällsvetenskapliga FAKULTETEN

STUDENTRÅD vid Juridiska fakulteten

Studentråd VID lärarutbildningarna

Doktorandråd

Doktorandråden vid de olika din institutionerna är öppna för alla intresserade doktorander. De bevakar doktorandfrågor vid den egna institutionen och väljer representanter för doktoranderna i institutionens styrelse. Engagera dig i doktorandrådet för att påverka din utbildning och få bättre insyn i universitetets verksamhet och dina rättigheter.

Kompensation för förtroendeuppdrag

De flesta uppdragen i de olika råden ger dig rätt till prolongation av din doktorandanställning. Sammantaget över flera år och uppdrag kan det bli flera månaders extra tid på din doktorandtanställning. Du får även bra meriter att ta med dig när du går vidare efter din disputation.

Universitetets prolongationsbestämmelser

Doktorandråd vid Humanistiska fakulteten

Doktorandråd vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Doktorandråd vid Naturvetenskapliga fakulteten

Fakultetsråd och centrala råd

Fakultetsråden samlar representanter från student- och doktorandråd på institutioner vid de respektive fakulteterna. Här tas frågor från student- och doktorandråden upp, erfarenheter från de olika institutionerna och samarbetar kring fakultetsgemensamma frågor.

Från dessa råd nomineras studeranderepresentanter till beredande och beslutande organ, centrala doktorandrådet, centrala studentrådet, jämlikhetsnätverket, studiemiljönätverket och övriga utskott på respektive fakultet. Formella beslut av representanter tas sedan av studentkårens presidium, eftersom det är studentkåren som i realiteten äger representationen.