Vår Historia

Studentkåren bildades 1883 som en kamratförening av fem studenter och en klubbmästare (en person som har ansvar att ordna fester åt medstudenter). Det uttalade syftet var "att till främjandet av ett gott kamratskap sammansluta de studerande vid Stockholms högskola". De ordnade föreläsningar, danskvällar och spex för sina medstudenter.

Vid sekelskiftet, i samband med att antalet studenter ökade markant, växte intresset för att bevaka och förbättra utbildningar, studenters ekonomi och boendesituation. Under 1930-talet invigdes det första egna kårhuset på Holländargatan och studentkåren var nu allmänt erkänd som studenternas officiella organ vid högskolan.

Förändringar i verksamheten under 60-talet

Ursprungligen valdes kårens representanter genom personval, men dåvarande kårordförande Carl Tham drev 1962 igenom ett parlamentariskt valsystem. Under årens lopp har studentkåren styrts av partier och grupper från hela det politiska spektrumet, till partipolitiskt obundna grupper med basen inom den egna utbildningen. Alla kåraktiva har ändå haft det gemensamt att de engagerar sig i studenternas villkor, i den högre utbildningen och akademikernas roll i samhället i stort.

För samhället i allmänhet och studenterna i synnerhet var 1960-talet en radikal tid. En av de mest uppmärksammade studentaktionerna i Sverige var Kårhusockupationen 1968 som hade sin upptakt i förslaget att införa fasta linjer på universitetet.

Många studenter uppfattade detta som ett försök från statsmaktens sida att kontrollera den högre utbildningen och ta ifrån studenternas deras valfrihet och som en protest ockuperade de med Anders Carlberg i spetsen sitt eget kårhus.

Inledningsvis deltog studenter från både vänstern och högern i aktionen, men splittring uppstod snabbt kring vilka frågor som var centrala. Olof Palme var vid denna tidpunkt ansvarig minister för utbildning och han bjöds in till kårhuset. Trots intensiva diskussioner nåddes ingen lösning.

Efter tre dygn avlägsnade studenterna sig frivilligt. Linjesystemet infördes men fristående kurser förblev ett alternativ. På 1960-talet började också studentkåren att sälja kompendier och böcker i en liten boklåda vilket blev starten på Akademibokhandeln.

Läs mer om kårhusockupationen och lyssna på radioprogram och nyhetsklipp från 1968.

Verksamheten fortsatte att utvecklas under 70-talet

Under 1970-talet flyttade studentkåren till Nobelhuset på Frescati. Tidigare har Nobelhuset fungerat som laboratorium och bostadshus åt bland annat nobelpristagaren Svante Arrhenius.

Nationella reformer ledde under 70-talet till att studenter nu fick rätt till representation i universitetens olika organ och utskott för att få bättre insyn i och inflytande över de frågor som påverkade dem.

Studentkåren drev 1974-1988 Knattekåren som var ett daghem för studenters barn i Gula villan. Men redan under början av 70-talet erbjöd studentkåren barnpassning på Holländargatan.

Studentkåren fick 1979 en möjlighet att göra sin röst hörd i etern trots radiomonopolet och vi startade Radio SUS, som drevs en bit in på 90-talet. Studentkåren sände 1,5 h varje vecka, kulturprogram, kårinformation, forskningsspegling, discomusik och ämnespresentationer.

En tradition av festivaler

I maj 1992 anordnade studentkåren för första gången Majölfestivalen vilket startade en tradition av festivaler på universitetsområdet. Festivalens fokus var öl i olika former och smak. I slutet av 90-talet arrangerades Majölfestivalen för sista gången.

År 2002 föddes festivalen Popaganda vars fokus var musik. Popaganda hölls i studentkårens regi fram till 2006 men lever vidare än i dag.

Under 2007 och 2008 stod studentkåren som arrangör för gratisfestivalen Re:publik. Att verka för social gemenskap, bra utbildning och förbättrade villkor för studenterna är fortfarande, mer än hundra år senare, studentkårens främsta syfte.

FLYTTEN TILL STUDENTHUSET

I augusti 2013 flyttade kårens kansli från Nobelhuset till det nybyggda Studenthuset. Även kårexpeditionen, som tidigare låg separat i Allhuset, fick följa med och ligger nu i nära anslutning till kansliet på bottenplan i Studenthuset.

Alumner från SUS

Carl Tham (f. 1939) Riksdagsledamot (FP), Ambassadör, Utbildningsminister 1994-1998 (S) Kårordförande 1962

Carl Bildt (f. 1949) Sveriges statsminister 1991-1994, Utrikesminister 2006-2014 Sekreterare i Högerstudenterna, en av grundarna till Borgerliga Studenter – Opposition ’68

Fredrik Reinfeldt (f. 1965 ) Sveriges statsminister 2006-2014  Kårfullmäktige, ordförande i Borgerliga Studenter 1988-89

Anna Kinberg Batra (f. 1970) Partiledare, Riksdagsledamot (M) Kårordförande (Borgerliga Studenter) 1994

Staffan Salé (Salén sfären)

Lars Nyberg (vd telia)

Christina Tillman (vd Odd Molly)

Katarina Mellström (tidigare vd Fujitsu service fd mandator)

Artur Engel (vd Björn Borg)

 

Ordföranden för Stockholms högskolas studentkår och Stockholms universitets studentkår 1883-2016