Om vår organisation

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med runt 15 000 medlemmar per termin. Stockholms universitets studentkår grundades 1883 vid dåvarande Stockholms högskola.

Vi är en frivillig medlemsorganisation som ständigt strävar efter att ge våra medlemmar den bästa möjliga servicen och förutsättningar för högkvalitativa och givande högskolestudier vid Stockholms universitet.

Studentkåren är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär bland annat att det varje år hålls ett kårval där du som är medlem i kåren har möjlighet att rösta. Valet avgör hur många mandat de olika kårpartierna får i studentkårens fullmäktige.

Kårens medarbetare

På SUS arbetar ca tio tjänstemän och runt 25 förtroendevalda medarbetare. Vi jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd. Men också med lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar. 

Organisationskarta

Fullmäktige

Studentkårens fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år. Mötena är öppna för alla studenter och alla digitala handlingar publiceras på studentkårens webbsida.

Vid frågor, eller för att se äldre icke-digitala handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Fullmäktige 2018/2019

 

Hålltider för fullmäktige

Kallelse och preliminär dagordning ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter senast fyra veckor innan fullmäktige. Undantag är valfullmäktige där det är två veckor innan som gäller. Kallelse och preliminär dagordning tas fram av talman och presidiet. 

Propositioner ska skickas ut till fullmäktiges ledamöter senast 20 dagar innan fullmäktige. Undantaget är valfullmäktige där det är sex dagar innan som gäller. Propositioner tas fram av kårstyrelsen. 

Motioner ska lämnas in till talman senast 14 dagar innan fullmäktige. Motioner kan lämnas in dels av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige, dels av tio kårmedlemmar som ställer sig bakom motionen. 

Interpellationer ska lämnas in till talman senast tio dagar innan fullmäktige. Interpellationer kan lämnas in av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige.

Enkla frågor ska lämnas in till den frågan riktar sig till senast två dagar innan fullmäktige. Frågorna kan ställas av ledamöter eller suppleanter i fullmäktige.

Se mandatfördelning mellan partierna, samt listorna över ledamöter

För äldre protokoll, handlingar och motioner, se vårt mötesarkiv

Styrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. Styrelseledamötena, inklusive studentkårens ordförande och vice ordförande, väljs av kårfullmäktige. Styrelsen är ansvariga för att budget och operativ plan följs och fattar beslut om verksamheten mellan fullmäktiges möten.

Kårstyrelsen har möten ungefär varannan vecka. Protokoll och handlingar från varje styrelsemöte publiceras efter att de skrivits på och de senaste finns att läsa i dokumentarkivet här nedan. Vid frågor, eller för att se äldre justerade protokoll och handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Studentkårens styrelse 2018/19

Suppleanter

Martina Cederlid (S-studenter)

Edward Imanuelson (Studentpartiet)

Maximilian Henriksson (S-studenter)

Matilda Kjellqvist Videla (Studentpartiet)

Marcus Löfgren (Vänsterns studentförbund)

Olga Anikina (Allians för kåren)

Sissela Nordblom (Allians för kåren)

Ordinare Ledamöter

Ordförande: Nils Bergmark (S-studenter)

Vice ordförande: Anton Hjelm (Studentpartiet)

Ann-Christine Troberg (Studentpartiet)

Karl Pettersson (Studentpartiet)

Carl Tjernell (Vänsterns studentförbund)

Caroline Arvidsson (Vänsterns studentförbund)

Jasmin Jaziri Stenberg (Allians för kåren)

STYM #1

STYM #2

STYM #3

STYM #4

STYM #5

STYM #6

STYM #7

STYM #8

STYM #9

STYM #10

STYM #11

STYM #12

STYM #13

STYM #14

19/8 2018

11/9 2018

9/10 2018

30/10 2018

20/10 2018

11/12 2018

15/1 2019

5/2 2019

19/2 2019

12/3 2019

26/3 2019

16/4 2019

14/5 2019

18/6 2019

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

Handlingar 

 

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

För äldre protokoll, handlingar och motioner, se vårt mötesarkiv

Våra bolag

Högskolerestauranger AB

Vårt bolag Högskolerestaurangers serveringar återfinns på universiteten i Linköping, Uppsala, Växjö och Örebro samt högskolan i Gävle, Västerås, Eskilstuna, Karlskrona och på KTH. Det finns fyra olika koncept som alla finns på här på campus Frescati:

  • Lantis
  • Café Prego
  • Sugoi Ramen
  • Kaffebaren

Koncepten är utformade för att passa olika tycken och smak. Läs mer om Högskolerestauranger.

Campusbutiken

Campusbutiken är studentkårens bokhandel för andrahandslitteratur och kontorsmaterial. Här kan du både köpa en begagnad bok till ett fördelaktigt pris och sälja dina gamla böcker. Som medlem i studentkåren får du än mer fördelaktiga priser än andra studenter.

Stockholm Sports Center - AB Frescatihallen

Hos Stockholm Sports Center (i Frescatihallen) kan du som student träna till kraftigt reducerade priser. Anläggningen erbjuder ett stort gym, spinningsal, gruppträningsrum, bollhallar för bland annat innebandy och fotboll, badminton, tennis och bordtennis. Frescatihallen erbjuder ett varierat gruppträningsschema med allt ifrån yoga till danspass och body pump. Bokning av banor för badminton, tennis, bordtennis och bollhallar sker online via Stockholm Sports Centers webbplats.

Sedan hösten 2014 finns en hjärtstartare i Frescatihallen. Hjärtstartaren är placerad i entrén, nära receptionen och personalen är utbildad hur de ska hantera den. Frescatihallen finns även registrerad hos Hjärtsartarregistret.

 

Vårt uppdrag

Som studentkår har vi uppdrag att företräda studenternas gemensamma intressen. Vi arbetar för att garantera dig och andra studenter inflytande över er utbildning samt för att skapa ett rikt socialt studentliv på Stockholms universitet. 

Lagar och förordningar

Studentkårens verksamhet påverkas och styrs av ett antal lagar och förordningar, vissa reglerar vår verksamhet direkt medan andra påverkar vilka ärenden vi driver och fungerar som stöd i diskussioner med universitetet.

Högskolelagen, SFS 1992:1434

De svenska universiteten och högskolorna lyder under Högskolelagen. Lagen stadgar bland annat att universitetet är skyldigt att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, värna god forskningssed och att verksamheten skall avpassas så att hög kvalitet nås.

Enligt Högskolelagen (1 kap. 4 a § högskolelagen [1992:1434]) ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lagen säger också att alla studenter har rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Respektive lärosäte ska verka för att studenter tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Högskoleförordningen, SFS 1993:100

Högskoleförordningen styr verksamheten vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du återfinna bland annat regler om disciplinära åtgärder, examina, tillgodoräknande, anställning som doktorand och regler om styrelsen, rektor och fakultetsnämnderna.

Diskrimineringslagen, SFS 2008:567

I Sverige har vi tidigare haft flera olika lagar mot diskriminering, men från och med 2009 har alla dessa samlats i en lag, diskrimineringslagen. Lagen säger att det är förbjudet att diskriminera, men är även ett verktyg för att få igång och hålla liv i ett arbete mot diskriminering. Lagen ska hjälpa till att skapa lika rättigheter och möjligheter till alla.

Förvaltningslagen, SFS 1986:223

Som en förvaltningsmyndighet lyder Stockholms universitet under Förvaltningslagen. I princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet omfattas av lagens bestämmelser. Här finner du allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna ska handlägga ärenden och hur domstolar ska handlägga förvaltningsärenden.

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160

I arbetsmiljölagen finner du regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olyckfall i arbetet. Därutöver stadgar lagen om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i detta arbete.

Miljöbalk, SFS 1998:808

Miljöbalken syftar till att tillgodose en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken finner du regler om skyldigheter för verksamhetsutövare och myndigheter som syftar till att skydda människors hälsa och miljön.