Doktorandrådet vid Institutionen för mediestudier

Rådet är verksamt vid Institutionen för mediestudier och inbegriper enheterna för Filmvetenskap, Journalistik, medier och kommunikation (JMK) samt Modevetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olivia Eriksson | olivia.eriksson@ims.su.se

Kassör: Linn Lönroth | linn.lonroth@ims.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Erika Theissen Walukiewicz | erika.walukiewicz@ims.su.se

Fakultetsråd: Jacob Sommer | jacob.sommer@ims.su.se

Studiemiljöombud: Mats Carlsson | mats.carlsson@ims.su.se

Material- och miljökemi doktorandrådet (MMK)

Rådet är verksamt vid Institutionen för material- och miljökemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Viktor Bengtsson | viktor.bengtsson@mmk.su.se

                                  Paulo Barros | paulo.barros@mmk.su.se

Fysikums ämnesråd (FÄR)

Fysikums ämnesråd består av studenter vid Fysikum som vill vara med och påverka sin utbildning och se till att den blir ännu bättre. Vi bevakar och deltar i institutionens arbete så att studenternas intressen inte blir förbisedda. Vi ska fungera som en länk mellan studenterna och dem som bestämmer. Representanter från ämnesrådet finns i bland annat Fysikums styrelse.

protokoll

2018-01-19

2017-12-07

Vad kan ämnesrådet göra för dig?

Några anledningar till man vänder sig till ämnesrådet kan vara att man

 • vill engagera sig mer i sin utbildning
 • är intresserad av hur institutionsarbetet fungerar
 • vill ha kontakt med äldre studenter
 • vill hålla sig uppdaterad om vad som händer på institutionen
 • har en idé som skulle kunna göra utbildningen bättre
 • vill ha en trevligare studiemiljö
 • får problem med en lärare eller en kurs som man behöver hjälp att lösa
 • bara är lite nyfiken.

Alla orsaker fungerar. Det är bara att dyka upp!

Förbättringar som ämnesrådet varit med om att genomföra är bland annat införandet av kursforum på Fysikum, omarbetningen av de stora kurserna Experimentella metoder och Kvantfysik. På vårat initiativ startades också Fysikums nyhetsbrev för att information lättare skulle nå ut till studenter och anställda.

En trevlig bieffekt av att vara engagerad i ett ämnesråd är att man lär känna äldre studenter och blir bekant med många lärare och administrativ personal. När man senare i sin utbildning ska välja kurser och exjobb är det mycket lättare att fatta bra beslut om man kan rådfråga gamla studenter och vet vem som är vem på institutionen. Sist men inte minst är det alltid en bra merit att ha engagerat sig för studentinflytande.

Vad kan du göra för ämnesrådet?

Kom till våra möten med förslag, idéer, klagomål, kommentarer och synpunkter! Vi har trevligt och det finns alltid fika.

Nästa nivå av engagemang är att vara studentrepresentant i någon av Fysikums många grupper och kommittéer. Rent praktiskt innebär det att man går på möten och gör sitt bästa för att se till att studenternas intressen blir tillgodosedda. Sedan rapporterar man vad som hände på nästa ämnesrådsmöte. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk, och det är en intressant upplevelse att se hur institutionsarbetet fungerar.

Våra möten

Vi träffas vanligtvis mellan fyra och sju gånger per termin. Alla studenter vid Stockholms Universitet som läser kurser på Fysikum är välkomna på våra möten.

Kontakta oss

Lättaste sättet att kontakta oss är antingen att komma våra möten eller skicka ett meddelande till vår ordförande Joakim Flinckman: joakim.flinckman@gmail.com. Det går också att mejla till studentradet@fysik.su.se eller att gå med i rådets öppna Facebookgrupp FÄRS - Fysikums ämnesråd för studenter

Studentkåren

Studentråden samarbetar med Stockholms Universitets Studentkår. Dokumenten som reglerar vår verksamhet är följande:

Den närmaste instansen över oss är Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Där finns representanter från kåren, studentråden och doktorandråden.

FÄR:s styrelse

Formellt sett är samtliga studenter på Fysikum medlemmar i FÄR. Vissa är dock mer aktiva än andra; dessa sitter ofta med i styrelsen.

Nuvarande styrelse
Joakim Flinckman (Ordförande)
Anders Törnblom (Vice ordförande)
Jesper Klausen (Kassör)
Patrik Tengnér
Nicolas Risberg
Linn Fredriksson

REPRESENTANTER

Vi har representanter i många kommitéer och grupper på Fysikum. Det är genom dessa som FÄR främst kan påverka institutionen. Representanter väljs på ämnesrådets möten under årets gång.

Fysikums styrelse

Styrelsen (FS) är det enda beslutfattande organet på institutionen. Här fattas beslut om institutionens budget, antställning av doktorander och arbete mot universitet i stort. I praktiken är dock mycket av arbetet förlagt på olika kommitéer. FÄR har två ordinarie poster i FS och två suppleantposter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Suppleant: Patrik Tengnér
Suppleant: Nicolas Risberg

Grundutbildningskommittén

På GUK tas alla frågor som rör grundutbildningen upp. Exempel är hur kursvärderingar ska göras, nya kurser, organiseringen av masterprogrammen eller vilken kurslitteratur som ska användas i en kurs. FÄR har fem ordinarie poster plus fem suppleanter.

Ordinarie: Anders Törnblom
Ordinarie: Joakim Flinckman
Ordinarie: Patrik Tengnér
Ordinarie: Nicolas Risberg
Ordinarie: Linn Fredriksson
Suppleant: Jesper Klausen
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor leder institutionens jämställdhetsarbete. Här arbetas det med jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid trakasserier, ser till att den följs och anordnar t.ex. föreläsningar på temat genus. FÄR har två ordinarie poster som också agerar som studenternas jämställdhetsombud samt två suppleanter.

Ordinarie: Joakim Flinckman (Studenternas Jämställdhetsombud)
Ordinarie: Anders Törnblom (Studenternas Jämställdhetsombud)
Suppleant: Vakant
Suppleant: Vakant

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR)

I NFR samlas representanter för naturvetenskapliga fakultetens student- och doktorandråd för att diskutera fakultetsövergripande frågor. 

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

PR-kommittén

I PR-kommittén diskuteras hur Fysikum visar upp sig gentemot allmänheten. Bland annat planeras och genomförs olika evenemang och aktiviteter inom och utanför Fysikum men också hur Fysikum ska kommunicera vetenskap och forskning till allmänheten.

Ordinarie: Patrik Tengnér
Suppleant: Vakant

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén arbetar för att förbättra/upprätthålla ett tryggt och säkert arbetsklimat i kontor, laboratorier samt Albanovas offentliga utrymmen. Detta görs i avseende för fysisk och psykisk hälsa och därför kan komma att samarbetar med kommittén för lika villkor i vissa frågor. FÄR har en ordinarie post som också ger dig roll som studenternas arbetsmiljöombud, samt en suppleantpost.    

Ordinarie: Anders Törnblom (Studenternas Arbetsmiljöombud)
Suppleant: Jesper Klausen

 

Kemiska ämnesrådet (KÄR)

Kemiska ämnesrådet (KÄR) är ett studentråd för dig som som läser kemi på kandidat- eller masternivå vid någon av de kemiska institutionerna, oavsett om du är programstudent eller läser enstaka kurser. Rådets uppgift är att representera kemistudenternas intressen gentemot universitetet, och genom KÄR kan du lyfta frågor och problem rörande utbildning, arbetsmiljö eller jämlikhetsaspekter.

Just nu är rådet vilande, men du kan nå engagerade kemistudenter genom den öppna Facebookgruppen  KÄR - Kemiska ÄmnetsrådetVill du starta upp rådet igen? Hör av dig till studiebevakare.natfak@sus.su.se! Har du själv upplevt problem med diskriminering, felbehandling eller regelbrott från universitetets sida? Mejla kårens studentombud@sus.su.se

Poster i KÄR

Ordförande: vakant
Kassör: vakant
Studiemiljöombud: vakant
Jämlikhetsombud: vakant
Fakultetsrådsrepresentant: vakant

Kontaktperson: Diana Khananisho, diana.km02@gmail.com

Representationsuppdrag

Kemiska ämnesrådet kan utse studentrepresentanter till var och en av de kemiska institutionsstyrelserna, till kemisektionens studierektorsgrupp, till styrelsen för kemiska övningslaboratoriet och till olika programråd. Genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet kan KÄR också nominera kandidater till  fakultetsnämden, grundutbildningsberedningen, kemiska sektions- respektive -lärarutbildningsberedningen, stipendieberedningen med flera. 

Är du intresserad av lärorika representationsuppdrag? Hitta lediga uppdrag på Naturvetenskapliga fakultetsrådets sida, läs mer om vad representationsuppdrag innebär här och/eller mejla dina frågor till studiebevakare.natfak@sus.su.se. 

Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Geovetenskapliga ämnesrådet (GÄR)

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Facebook: facebook.com/groups/GeovetenskapligaAmnesradet/

Ordförande: Rebecca Larsson
Vice ordförande: Felicia Labor

Att vara med i GÄR är ett enkelt sätt att påverka din studiemiljö, på en nivå som passar dig. Från att bara hålla lite koll på vad som händer och väcka någon fråga, till att vara studentrepresentant i något av de högre organen. Se vad du kan och vill göra för att påverka din studiemiljö!

GÄR är ett ämnesråd som har som mål att representantera studenterna vid institutionen för naturgeografi (ING), institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), för att på bästa sätt kunna bevaka studenternas intressen och rättigheter under studietiden. Detta görs genom representation i institutionernas styrelser och självklart under våra egna GÄR-möten. Information om mötestider postas löpande på rådets Facebook-sida. Mötena är öppna för studenter vid ING, IGV och ACES. 

Du är välkommen att komma på våra möten, fika och se vilka vi är och hur vi arbetar!

Kom när du kan, gör vad du vill!

REPRESENTANTER

GÄR utser studentrepresentanter till olika organ som är kopplat till de institutionerna som vi representerar. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt påverka det som sker på institutionerna!

Institutionsstyrelsen (IS) är det högsta beslutsfattande organet på respektive institution. Styrelsen har ansvaret för utbildningen och forskningen vid institutionen. De lägger upp kurserna, fastställer kurslitteraturen, beslutar hur institutionens resurser ska användas och vilka som ska antas som doktorander och så vidare. Vi strävar efter att ha en representant och en suppleant i varje styrelse.

Representant i ING
Ordinarie: Rebecca Larsson
Suppleant: Vakant

Representant i IGV
Ordinarie: Jenny Gåling
Suppleant: Erik Brovall

Representant i ACES
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Grundutbildningsberedningen (GUB) fungerar som ett förberedande organ för Institutionsstyrelsen för Naturgeografi (ING) där man bearbetar allt som har med grundutbildningen att göra. För nya kurser arbetas nya kursplaner fram och ses över så att de inte överlappar andra kurser samt ser över behörighetskrav etc. Kurslitteratur föreslås och arbetas fram för nya kurser eller för kurser som vill ändra på litteraturen. Beslut som ska tas beträffande grundutbildningen bearbetas och godkänns av GUB innan de når Institutionsstyrelsen (ING) för ett slutgiltigt beslut om godkännande. De personer som sitter med i GUB är studierektorer för de olika ämnesområdena hos ING, chefsstudierektor, studievägledare och studeranderepresentant (GÄR).

Geografirådet diskuterar frågor som är direkt knutna till geografiutbildningen vid ING. I geografirådet förbereds frågor som sedan kan föras vidare till den beslutsfattande institutionsstyrelsen.

Jämlikhets- och studiemiljönätverken. På SUS finns samordnande nätverk för jämlikhet och studiemiljö. För varje institution bör det finnas minst en representant för att föra fram och driva jämlikhetsfrågor respektive studiemiljöfrågor. Som representant kan man driva generella frågor i sitt område och medverka på till exempel skyddsronder och utvecklingsarbete av riktlinjer på institutionen.

Jämlikhetsombud - Robert Salmijärvi
Studiemiljöombud - Dan van Tol

Fakultetsrådet. I fakultetsrådet förbereds de frågor som ska tas upp i fakultetsnämnden. På Stockholms universitet finns fyra fakulteter; den humanistiska, juridiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga. Alla institutioner på universitetet tillhör en fakultet, våra institutioner här i Geohuset tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Varje fakultet styrs av en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnderna ansvarar för den övergripande planeringen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ordinarie: Catharina Andersson
Suppleant: Vakant

PROTOKOLL

2017-08-30 (Höstens uppstartmöte)

2017-05-22

ERG:s Doktorandråd

Rådet är verksamt vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Ina Hallström | ina.hallstrom@gender.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Elin Franzén | elin.franzen@etnologi.su.se

Fakultetsråd: Ina Hallström

Doktorandrådet för Nordiska språk och Tolk- och översättningsvetenskap

Rådet är verksamt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Stefan Norrthon | stefan.norrthon@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.toi.ns-at-su.se@lists.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Fredrik Valdeson | fredrik.valdeson@su.se

Fakultetsråd: Johan Christensson | johan.christensson@su.se

Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid  Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

 • bibehålla magisterexamen inom biologi
 • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre
 • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har studentrepresentanter i följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Jämlikhetsnätverket
Studiemiljönätverket

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvtenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Spana in vår Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar rådets stadgar och protokoll från våra möten.

Public Health Doctoral Students Council (PHD)

PHD är verksamt vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Maria Granvik | mia.granvik@chess.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Maria Granvik

Fakultetsråd: Laura Wells | laura.simon@chess.su.se

Jämlikhetsombud: Sandra Blomqvist | sandra.blomqvist@su.se

Studiemiljömombud: Julia Åhlin | julia.ahlin@su.se

Doktorandrådet vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Rådet är verksamt vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Jörg Bachmann | jorg.bachmann@su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil.deep@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Maria Schück | maria@schuck@su.se

                                  Caroline Raymond | caroline.raymond@su.se

Stockholm Resilience Centre PhD Council

SRC PhD council är verksamt vid Stockholms Resilienscentrum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Katja Malmborg | katja.malmborg@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Aniek Hebinck | aniek.hebinck@su.se

Fakultetsråd: Ami Golland | ami.gollan@su.se

Studiemiljöombud: Matilda Petersson | matilda.petersson@su.se

Matematiska studentrådet (MSR)

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kontakt: msr@math.su.se

Matematiska studentrådet har ambitionen att verka för studenternas rättigheter och möjligheter till inflytande på institutionen. Målet är att rådet ska spegla en bred representation av de studenter som studerar matematik och matematisk statistik. 

Matematiska studentrådet har ambitionen att ha insyn i de beslutsprocesser som institutionen fattar och som på olika sätt påverkar studenternas vardag och vistelse under den period hen spenderar här på Stockholms universitet.

Matematiska studentrådet är demokratiskt uppbyggd och poster bestäms terminsvis.

Matematiska studentrådet har ambitionen av att ha en styrelse bestående av:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör följt av ett av rådet bestämt antal ledamöter. Alla studenter i matematik och matematisk statistik ska ha närvaro och yttranderätt.

Vi ska ha en representant i institutionsstyrelsen, en representant i fakultetsrådet, ett studiemiljöombud och ett jämlikhetsombud. Vi ska också ha någon som är webbansvarig. 

Vi ämnar också ha ett bra samarbete med kårföreningen Sigma då vi finner att de kan fokusera på det sociala medan vi sysslar med det som snarare rör påverkansfrågor. På så vis är rollerna tydligt fördelade och båda förstår den viktiga funktion båda uppfyller.

Vi ska också i samarbete med Sigma belysa studenternas behov rörande information om studieteknik, arbetslivsanknytning och annat som är till nytta för studenten.

Poster

Ordförande: Priscilla Lantto
Vice ordförande: May Sundström
Kassör: Albin Printz


Institutionsstyrelserepresentant: May Sundström, Priscilla Lantto, Fredrika Agestam.
Studiemiljöombud: May Sundström
Jämlikhetsombud: Priscilla Lantto
Fakultetsrådsrepresentant: May Sundström, (Benjamin Walsh)

Protokoll

2018-02-07

2017-11-30

2017-09-12

Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)

The Science Faculty Council (NFR) gathers representatives from student and PhD student councils (one each) from the departments and sections in the Faculty of Science. NFR is a forum for discussion of topics raised by the the local councils, sharing of departmental experiences and collaboration on topics that concern all students and PhD students in the Faculty of Science.

NFR elects the student/PhD student representatives for the official committees and boards of the faculty, including the Faculty Board (Områdesnämnden) which is the highest decision-making body in the faculty organization and committees which prepare and decide topics regarding e.g. education, employment, promotion, and stipends.  Representatives are chosen at the council’s annual meeting in December and are expected to communicate topics of interest via email or participation in the NFR meetings throughout the year. (Most of these representative positions require a working level of Swedish, but communication to NFR is preferred in English).

The council meetings are held on Mondays in the same weeks as Faculty Board meetings occur. The official language of the Science Faculty Council is English.

Naturvetenskapliga fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd från institutioner och sektioner vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

I naturvetenskapliga fakultetsrådet kan du ta upp frågor från ditt lokala student-/ämnesråd, dela med dig av erfarenheter från din institution och samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsrådet tillsätter studentrepresentanter i flera av fakultetens beredande och beslutande organ, däribland Områdesnämnden som är fakultetens högsta beslutande organ. Dessa representanter väljs på fakultetsrådets årsmöte i december, och förväntas under sitt år som förtroendevalda kommunicera intressanta händelser och diskussionspunkter via e-post eller genom deltagande i fakultetsrådets möten. (De flesta förtroendeposter kräver goda kunskaper i svenska, men i kommunikationen till fakultetsrådet föredras engelska). Rådet håller sina möten på måndagar under de veckor som Områdesnämnden sammanträder. Det officiella mötesspråket är engelska. 

Contact

Chair of the council: Jesper Norell
jesper.norell@fysik.su.se

Vice-chair of the council: Yuan Guo
yuan.guo@su.se

Student Governance Officer for the Faculty of Science:
studiebevakare.natfak@sus.su.se

PhD Ombudsman: David Rynell
doktorandombud@sus.su.se

To reach the entire NFR council (representatives from all student and PhD councils at the Faculty of Science), email nfr@science.su.se.

To reach the entire NFR council + student representatives in the faculty boards, email representative@science.su.se. This list is moderated  in order to avoid spam.


Board

Chair: Jesper Norell
Vice chair: Yuan Guo
Cashier: Yuan Guo
Secretary: Student Governance Officer Ann-Christine Troberg
Representative for Studiemiljönätverket: Maria Faticov

Stadgar (Bylaws)

Naturvetenskapliga fakultetsrådets stadgar Uppdated 2017-12-04

Representation

Områdesnämnden (ON)

The Science Faculty Board is the faculty’s highest decision making organ. Decisions regarding strategies, budgets, employments and so forth are taken here. It also, among other things, approves study plans for research level and basic level education. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Jesper Norell
Ordinary member: Måns Karlsson
Ordinarie ledamot: Yuan Guo
Secondary member: Erik Lindsund
Secondary member: Ann-Christine Troberg (The Student Union)
Secondary member: Nils Bergmark (The Student Union)

områdesnämndens Arbetsutskott

The Workgroup for the Science Faculty Board prepares cases and errands for the faculty board. According to the faculty’s delegation of authority some decisions may be made by the dean after hearing the workgroup. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Jesper Norell
Secondary member: Yuan Guo

Grundutbildningsberedningen (GB)

The Basic Education Committee, GB, serves the purpose of preparing questions regarding basic education before the faculty board decides upon them. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Ludvig Lindström (student at ACES)
Ordinary member: Helena Nilsson (student at MND)
Ordinary member: Andreas Novotny (PhD at DEEP)
Secondary member: Ann-Christine Troberg (The Student Union)

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGENS ARBETSUTSKOTT (GB-AU)

The Workgroup for the Basic Education Committee prepares the work to be done in the Basic Education Committee by preparing documents, agendas, and so forth. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Andreas Novotny
Secondary member: Ann-Christine Troberg (The Student Union)

Befordringsnämnden

Berfordringsnämnden bereder befodringsärenden.
The Promotion Committee. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Felix Wahl
Secondary member: vacant

Docentberedningen

Docent Committee. After having completed one’s PhD studies and complementing scientific and pedagogical competence researchers have the opportunity to be employed as a docent at the faculty. The Docent Committee treats applications and the faculty board makes decisions based on the recommendations of the docent committee. Protocols are in Swedish, but otherwise this body is also suitable for English-speaking representatives.

Ordinary member: Marcel Tarbier
Secondary member: vacant

SAMVERKANSberedningen

Ordinary PhD representative: vacant (Utses av centrala doktorandrådet).

Infogruppen

The Info Group discusses the faculty’s strategies for information and decides which projects to take on regarding research information and student recruitment. In this group representatives from the faculty’s four sections convene and many of them do work at their sections related to information dispersal. Work is being done in regard to the career fairs, and other such fairs. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Björn Lindström
Secondary member: Vacant

SektionsberedningAR

In the section committees representatives from each department (within the respective sections) treat overarching departmental questions. Questions that are discussed are for example the basic education, research education, economy and so forth. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Diana Khananisho (elected for 2018: vacant)
Ordinary member: Nina Johansson (elected for 2018: vacant)

Biologiska sektionen
Ordinary member: Yuan Guo
Ordinary member: Vacant

Matematiska-fysiska sektionen
Ordinary member: David Degerman
Ordinary member: Abid Ali Lashari (elected for 2018: vacant)

Geo-miljövetenskapliga sektionen
Ordinary  member: Vacant
Ordinary member: Vacant

Forskarutbildningsberedningen

The Research Education Committees ensure that the faculty’s PhD-student supervisors are offered a course in supervision. The group also initiates surveys of the research education and organises study principal meetings. In the Research Education Committee PhD Students can broach potential problems within the research education that they want the faculty board to pay attention to. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary PhD representative: Carmine Pasquale Cerrato
Secondary PhD representative: vacant

Biologiska sektionen
Ordinary PhD representative: Marcus Stenegren
Secondary PhD representative: vacant

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinary PhD representative: Hampus Engsner
Secondary PhD representative: vacant

Geo-miljövetenskapliga sektionen
Ordinary PhD representative: vacant
Secondary PhD representative: vacant

Lärarförslagsnämnderna

The faculty has four Teacher Suggestions Committees. They prepare teacher employments before the faculty board’s or principals decisions. When employing teachers the teacher suggestions committees, together with experts, hold “mock-lectures” and interviews with the primary candidates. Protocols are in Swedish, but otherwise these bodies is also suitable for English-speaking representatives.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Carmine Pasquale Cerrato
Ordinary member: Inna Ermilova (PhD MMK)
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary member: Marcel Tarbier
Ordinary member: Peter Bruce
Secondary member: Vacant
Secondary member: Vacant

Matematiska/fysiska sektionen
At least one representative should speak Swedish since MND recruitments are sometimes entirely in Swedish.
Ordinary member: Mitja Nedić
Ordinary member: Kajsa-My Blomdahl
Secondary member: Vacant (former: Irina Galstyan)
Secondary member: Vacant. (former: Jöran Pettersson)

Geo-miljövetenskapliga sektionen
Ordinary member: Berit Gewert (PhD ACES)
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Johan Gustafsson (ACES)
Secondary member: Vacant

Stipendieberedning

The Stipend Committees works with the donation grants, Liljevalch Jr’s travelling grants, and Bendixson’s grants for docents. They give suggestions of grant applicants to the faculty board. Documents are in Swedish.

Kemiska sektionen
Ordinary member: Carmine Pasquale Cerrato
Secondary member: Vacant

Biologiska sektionen
Ordinary member: Marcel Tarbier
Secondary member: Pil Uthaug Rasmussen (elected for 2018: vacant)

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinary member: Maria Saugmann
Secondary member: Oliver Krüger

Geo-miljövetenskapliga sektionen
Ordinary member: Vacant
Secondary member: Vacant 

Centrala doktorandrådet (CDR)

The Central PhD-Student Council. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Pil Maria Saugmann
Ordinary member: Malte Posselt
Secondary member: Måns Karlsson
Secondary member: Ami Golland

Centrala studentrådet (SCR)

The Central Student Council. Documents are in Swedish.

Ordinary member: Rebecka Töyrä (elected for 2018: vacant)
Secondary member: Vacant

STockholms matematikcentrum (SMC) 

Stockholm Mathematics Centre (SMC) is a collaboration between Stockholm University (SU) and the Royal Institute of Technology (KTH). At SMC, education and research in mathematics is coordinated between the mathematical departments at SU and KTH.

Stockholms matematikcentrum (SMC) är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Här samordnas utbildning och forskning i matematik mellan de båda lärosätenas matematiska institutioner.

Ordinary member: Hampus Engsner

Bolin Centre for Climate Research

Ordinary member: Caroline Greiser

Bergianska Botaniska Trädgården

Bergianska Botaniska Trädgården (BBT) har till uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten ska rikta sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten. 

BBT är en inrättning knuten till den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Två representanter vid Botaniska institutionen, varav minst en forskarstudenrande, utses av studentkåren genom Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Documents are in Swedish.

PhD representative: Eva Larsén
PhD or student representative: Vacant

östersjöcentrum

PhD representative: Vacant

Filosofiska doktorandrådet

Rådet är verksamt vid Filosofiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen. 

Kontaktperson: Amanda Thorell | amanda.thorell@philosophy.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Karl Nygren | karl.nygren@philosophy.su.se

Fakultetsråd: Anders Lundstedt | anders.lundstedt@philosophy.su.se

PhD Student Council of the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies

Rådet är verksamt vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Serena De Marchi | serena.demarchi@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena De Marchi

Doktorandrådet i lingvistik (DorLing)

DorLing är verksamt vid Institutionen för lingvistik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Johan Sjons | johan@ling.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorand@ling.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Johan Sjons | johan@ling.su.se

Fakultetsråd: Johan Sjons | johan@ling.su.se

Studiemiljöombud: Signe Tonér | signe.toner@ling.su.se