Jämlikhetsnätverket

Är du nyfiken på att diskutera normkritik och normer, inom universitetet och samhället i stort? Eller vill du lära dig om härskartekniker, problematisera jämställdhetsdebatten eller förändra arbetet med jämlikhet och lika villkor på Stockholms universitet?

Jämlikhetsnätverket ämnar samla alla jämlikhetsombud samt andra intresserade och vara en plattform där erfarenhetsutbyte och gemensam påverkan för lika villkorsfrågor står i fokus. Du behöver inte ha en post i ett studentråd för att delta på nätverketsträffar. Jämlikhetsnätverket har som mål att sammanträda mellan två till tre gånger per termin. Sammankallande för Jämlikhetsnätverket är studentkåren genom samordnaren för lika villkors-frågor.

  • Vid första träffen går nätverket igenom praktisk information om vem en kan vända sig till, vad för kunskap som finns att tillgå samt hur strukturen är uppbyggd. Första träffen är även till för nätverkande och utbyte av kunskap och erfarenheter. Vi utser representanter till arbetsgrupper vid universitetet och fattar beslut om vilka ämnen som bör uppmärksammas under året.
     
  • Vid den andra träffen är tanken att lyfta diskussioner och/eller situationer som har uppstått under terminen för att göra en kartläggning med eventuella förslag till åtgärder eller strategier för förändring. Här finns möjligheten att lyfta upp intressanta debatter som pågår och förankra det arbete som bedrivs samt tipsa om vad som är på gång hos respektive ombud.
     
  • Vid den tredje och sista träffen sker återkoppling och uppföljning av arbetet. Detta för att lyfta vad som har skett under terminen och uppmärksamma sådant som inte fått genomslag, ta detta till nya nivåer samt visa på goda exempel. Här summeras och utvärderas arbetet som bedrivits för att lättare kunna göra en överlämning vid eventuella skiften av jämlikhetsombud och representanter i nätverket. 

Kontakta samordnaren för lika villkor på likavillkor@sus.su.se