Studiemiljö

Villkoren för studenters studiemiljö regleras främst i arbetsmiljölagen. Studenter jämställs enligt den lagen med arbetstagare. (Arbetsmiljölag 1 kap 3 § p.1)

Fysisk miljö

 • Enligt arbetsmiljölagen måste teknisk utrustning, lokaler och studier utformas så att studenter inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Med detta menas att arbetsförhållandena måste vara anpassade till olika personers fysiska förhållanden. Fysiska förhållanden kan syfta till att en student har framkomlighetssvårigheter men kan även omfatta det faktum att universitetet underlåter att införskaffa nödvändig utrustning och att denna försummelse i sin tur leder till att studenter utsätts för skador. (Arbetsmiljölag 2 kap)
 • Universitet har ett generellt ansvar att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att studiemiljön motsvarar lagens krav på en god arbetsmiljö. Om verksamheten så kräver måste studiemiljön dokumenteras och handlingsplaner upprättas. (Arbetsmiljölag 3 kap 2a §)
 • En god arbetsmiljö kan uppnås på flera olika sätt. Skyddsombud är studentrepresentanter med uppgift att delta i skyddsronder och delta i planering av förändring av studiemiljön. Deras uppgift är att inspektera och rapportera om studiemiljön är god eller ej. Skyddsombuden har rätt att få ut viktiga handlingar rörande studiemiljön och kan begära undersökningar av studiemiljöområden. Skyddsombuden utses av antingen studentkåren eller av studenterna själva. Studentkåren och universitetet har ett gemensamt ansvar för att skyddsombuden får relevant utbildning. (Arbetsmiljölag 6 kap 18 §)
 • Som student vid statliga universitet eller högskolor är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Personskadeförsäkringen som är gratis gäller för studerande vid ett svenskt universitet eller högskola och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Utländska studenter i Sverige samt svenska studenter som studerar utomlands försäkras via Kammarkollegiet. Läs mer här.

Psykosocial miljö

 • Studenter ska inte behöva utsättas för kränkande särbehandling eller mobbning. Prefekten är ytterst ansvarig för att kränkande särbehandlingar eller mobbning inte förekommer men det åligger alla anställda att aktivt motverka alla typer av kränkningar. (Policy mot kränkande särbehandling/mobbning vid Stockholms universitet)
 • Om du som student känner dig kränkt eller särbehandlad kan du anmäla sådana händelser till en lärare du har förtroende för, denna lärare hjälper dig sedermera att vidta nödvändiga åtgärder. Kårens studentombud kan också hjälpa dig om du känner dig kränkt.
 • Studenten har rätt att få tillgång till viss hälsovård genom Studenthälsan (Arbetsmiljölag 3 kap 2c §).

Jämlikhet

Tillgodoräknande

 • Om man har läst en utbildning som inte skiljer sig till innehållet ska man kunna få tillgodoräkna sig de poängen. (Högskoleförordning 6-8 kap §§)
 • Det är lärosätet där man vill tillgodoräkna sig poäng som ska bedöma om de tidigare lästa kurserna kan tillgodoräknas. (Högskoleförordning 8 kap §)
 • Studenter på utbytesavtal ska tilldelas skriftligt förhandsbesked om tillgodoräknande av utlandsstudier före avfärd. Studenter utanför utbytesavtal ska få förhandsbesked i mån av resurser. (Lokala riktlinjer för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning)
 • Universitetet väljer själv om handläggningen av tillgodoräknande ska ske muntligt eller skriftligt. Studenten har dock rätt att kräva skriftlig underrättelse av beslutet. (Förvaltningslag 21 §)

Uppsatser och examensarbeten

I kursplanen för din uppsatskurs ska följande anges:

Betyg kan inte överklagas (Högskoleförordning 12 kap. 2 och 4 §§). Som student har du dock rätt att begära rättelse eller omprövning av betyget på din uppsats, i likhet med vad som gäller för andra examinationsuppgifter. För mer information, se avsnittet om Examination ovan.

Utbildningens innehåll och form

Studenter kan ha synpunkter på innehållet eller utformningen av sin utbildning rörande aspekter som inte är reglerade. Exempel från denna kategori är lärarnas prestationer, undermålig/irrelevant/föråldrad kurslitteratur, arbetsbörda på kurs eller den mängd kurslitteratur en student åläggs att läsa under en kurs, pedagogik i relation till seminarier och föreläsningar samt lärarledd undervisningstid. Även om dessa aspekter inte är direkt reglerade kan du alltid vända dig till kårens studentombud för vidare stöd.

 

Två områden som har tydliga regleringar är studentinflytande och kursvärderingar. Dessa områden har direkta kopplingar till en students upplevelse av utbildningens innehåll och form. Nedan följer därmed information kring regleringarna gällande studentinflytande och kursvärderingar.

Studentinflytande

 • Enligt högskolelagen ska studenter ha rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Universitetet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.(Högskolelag 1 kap 4a §)
 • Universitetets regler och styrdokument, som rör utbildning eller studenternas situation, ska finnas tillgängliga för samtliga studenter. (Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
 • Studenter har rätt att vara representerade när universitetet fattar beslut som har betydelse för utbildningen och för studenternas situation. (Högskolelag 2 kap 7 §)
 • Studentkåren ansvarar för att utse och entlediga studentrepresentanterna (Högskoleförordning 1 kap 7 § med hänvisning till 7 § Studentkårsförordning).
 • För uppdrag i beslutande organ, såsom fakultetsnämnd och institutionsstyrelse, ska arvode utgå till studentrepresentanter. Närmare anvisningar om arvodet beslutas i särskild ordning. Doktorander kan få prolongation med anledning av förtroendeuppdrag i enlighet med regler som återfinns i Stockholms universitets Regelbok – Bok 2 Utbildning och forskning. (Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
 • I de fall en institution eller en fakultet saknar ett student-, doktorand eller fakultetsråd ska den ansvarige kontaktpersonen och studentkåren aktivt verka för att ett sådant råd bildas.(Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet)
 • För mer information om studentrådens arbete läs Rådshandboken.
 • För mer information om frågor rörande studentinflytande kan du kontakta studentkårensstudiebevakare.

Kursvärderingar