Antagning

  • Antagning till högre utbildning regleras i högskoleförordningen kap 7 samt i ett antal föreskrifter från Högskoleverket. (HSVFS 1996:21, HSVFS 1996:22, HSVFS 2005:2 och HSVFS 1999:1)
  • Universitet och högskolor är skyldiga att upprätta en antagningsordning där tillämpning av föreskrifter i frågor rörande ansökan, behörighet, urval och antagning samt hur beslut fattas och överklagas beskrivs. (Högskoleförordning 6 kap 3 §)
  • Den som är antagen ska påbörja utbildningen den termin som antagningen avser. (Stockholms universitets antagningsordning 2015) Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning får anstånd med att påbörja studierna. (Högskoleförordning 7 kap 33 §)
  • Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall också besluta att den som är antagen får fortsätta sina studier efter studieuppehåll (Högskoleförordning 7 kap 33 §) Du ansöker om studieuppehåll hos ansvarig institution och ska då ange skälen till studieuppehållet. En individuell bedömning genomförs i varje enskilt fall och du kan bli nekad återkomst.  Blir du nekad har du rätt att få information om hur du överklagar beslutet. Studenter som gör oanmälda studieuppehåll beviljas återkomst i mån av plats. (Stockholms universitets antagningsordning 2015)
  • Vad gäller ansökan om anstånd om studiestart samt ansökan om studieuppehåll anger Universitets- och högskolerådets föreskrifter att särskilda skäl kan vara ”sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgörning eller studentfackliga uppdrag” (UHRFS 2013:3)
  • Om du saknar den formella behörigheten för en kurs eller utbildning finns det en möjlighet att söka via reell kompetens om du uppfyller kraven på grundläggande behörighet till grundnivå och/eller särskild behörighet ”genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. (Stockholms universitets antagningsordning 2015Högskoleförordning  7 kap 5, 8, 24, 25 §§)
  • Lärosätena är enligt högskoleförordningen skyldiga att bedöma ansökningar om reell kompetens. Beslut avseende bedömning av reell kompetens kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. (Högskoleförordning 12 kap 2 §)