Fusk, plagiat och disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Utöver sexuella trakasserier innefattas trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (Högskoleförordning kap. 10)