Kursplaner och utbildningsplaner

För varje kurs ska det finnas en kursplan (Högskoleförordning 6 kap. 14 §). Kursplanen innehåller föreskrifter, det vill säga regler i samma mening som lagar beslutade av riksdagen eller förordningar beslutade av regeringen. Kursplanens regler är bindande och gäller generellt. För mer information se Högskoleverkets rapport Rapport 2008:36 R, Rättssäker examination.

Kursplanen ska vara fastställd senast en månad före sista anmälningsdag (Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet).

Kursplaner vid Stockholms universitet ska vara utformade i enlighet med de mallar som finns i utbildningsdatabasen SISU och ska innehålla följande:

 • kursens nivå
 • antal högskolepoäng
 • kursmål
 • krav på särskild behörighet
 • formerna för bedömning av studenternas prestationer
 • kursens benämning på svenska och engelska
 • det huvudsakliga innehållet i kursen
 • de betygsgrader som ska användas
 • om kursen är uppdelad i delar
 • när kursplanen eller en ändring av den ska börja gälla
 • de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs
 • om en student som ligger nära gränsen för godkänt, d.v.s. som fått betyget Fx, har möjlighet att utföra en kompletteringsuppgift istället för att genomgå omexamination
 • om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat
 • om det förekommer någon begränsning av den tid under vilken omexamination står öppen för studenten
 • hur ofta tillfälle till examination bör ges samt hur detta bör påverkas av att en kurs/delkurs upphör eller omarbetas

För kurser innehållande uppsatser eller examensarbeten m.m. ska även följande punkter anges i kursplan: