Studentärenderapporten

Studentärenderapporten delges ledningen vid universitetet, samtliga institutioner, Universitetskanslersämnbetet samt övriga intressenter. Rapporten är ett medel för att uppmärksamma strukturella problem inom de olika institutionerna för att på så sätt förebygga att liknande problem uppstår i framtiden.

Studentärenderapportens utformning är beroende av vilka ärenden som mottagits under verksamhetsåret. Samtycke inhämtas från samtliga studenter som godkänner att information från deras ärende presenteras i rapporten. Allt material anonymiseras för att förhindra att någon utomstående kan identifiera en enskild student i rapporten.