Studiemiljö

Villkoren för studenters studiemiljö regleras främst i arbetsmiljölagen. Studenter jämställs enligt den lagen med arbetstagare. (Arbetsmiljölag 1 kap 3 § p.1)

Fysisk miljö

  • Enligt arbetsmiljölagen måste teknisk utrustning, lokaler och studier utformas så att studenter inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Med detta menas att arbetsförhållandena måste vara anpassade till olika personers fysiska förhållanden. Fysiska förhållanden kan syfta till att en student har framkomlighetssvårigheter men kan även omfatta det faktum att universitetet underlåter att införskaffa nödvändig utrustning och att denna försummelse i sin tur leder till att studenter utsätts för skador. (Arbetsmiljölag 2 kap)
  • Universitet har ett generellt ansvar att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att studiemiljön motsvarar lagens krav på en god arbetsmiljö. Om verksamheten så kräver måste studiemiljön dokumenteras och handlingsplaner upprättas. (Arbetsmiljölag 3 kap 2a §)
  • En god arbetsmiljö kan uppnås på flera olika sätt. Skyddsombud är studentrepresentanter med uppgift att delta i skyddsronder och delta i planering av förändring av studiemiljön. Deras uppgift är att inspektera och rapportera om studiemiljön är god eller ej. Skyddsombuden har rätt att få ut viktiga handlingar rörande studiemiljön och kan begära undersökningar av studiemiljöområden. Skyddsombuden utses av antingen studentkåren eller av studenterna själva. Studentkåren och universitetet har ett gemensamt ansvar för att skyddsombuden får relevant utbildning. (Arbetsmiljölag 6 kap 18 §)
  • Som student vid statliga universitet eller högskolor är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Personskadeförsäkringen som är gratis gäller för studerande vid ett svenskt universitet eller högskola och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Utländska studenter i Sverige samt svenska studenter som studerar utomlands försäkras via Kammarkollegiet. Läs mer här.

Psykosocial miljö

  • Studenter ska inte behöva utsättas för kränkande särbehandling eller mobbning. Prefekten är ytterst ansvarig för att kränkande särbehandlingar eller mobbning inte förekommer men det åligger alla anställda att aktivt motverka alla typer av kränkningar. (Policy mot kränkande särbehandling/mobbning vid Stockholms universitet)
  • Om du som student känner dig kränkt eller särbehandlad kan du anmäla sådana händelser till en lärare du har förtroende för, denna lärare hjälper dig sedermera att vidta nödvändiga åtgärder. Kårens studentombud kan också hjälpa dig om du känner dig kränkt.
  • Studenten har rätt att få tillgång till viss hälsovård genom Studenthälsan (Arbetsmiljölag 3 kap 2c §).

Jämlikhet