Uppsatser och examensarbeten

I kursplanen för din uppsatskurs ska följande anges:

Betyg kan inte överklagas (Högskoleförordning 12 kap. 2 och 4 §§). Som student har du dock rätt att begära rättelse eller omprövning av betyget på din uppsats, i likhet med vad som gäller för andra examinationsuppgifter. För mer information, se avsnittet om Examination ovan.