Verksamhetsförlagd utbildning

 • Lärarstudenter har oavsett inriktning alltid perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under sin studietid. VFU-perioderna är av central betydelse då det är under dessa kurser teori och praktik knyts samman i levande kontext. (Lärarutbildningsportalen – VFU
 • Under VFU-kurser genomförs trepartssamtal. Detta innebär att VFU-kursläraren från universitetet kommer ut till den skola där studenten genomför sin VFU och har ett dokumenterat samtal med studenten och handledaren om VFU-periodens progression. Syftet med samtalen är att studenten själv ska få reflektera och värdera sin praktik i en öppen dialog med handledaren och VFU-kursläraren. Studentens tankar stäms sedan av mot förväntade studieresultat och professionsutvecklingsmatrisen. Före samtalet genomför studenten en lektion som både handeldaren och VFU-kursläraren observerar. Alla VFU-kurser erbjuder inte trepartssamtal, det skiljer sig åt mellan program och kurs. (VFU-handböckerLärarutbildningsportalen – Trepartssamtal)
 • Uppstår tveksamhet huruvida en student kommer att godkännas under pågående VFU ska handledaren samtala med studenten om detta så snart som möjligt samt ta kontakt med VFU-kursläraren. Ett möte ska initieras där stödinsatser identifieras, dokumenteras och undertecknas av alla deltagare. (VFU-handböckerLärarutbildningsportalen – Trepartssamtal)
 • Varje VFU avslutas med att handledaren fyller i en VFU-rapport där handledaren bedömer om studenten uppnått de förväntade studieresultaten. VFU-rapporten utgör ett av de centrala bedömningsunderlagen när VFU-kursläraren avslutningsvis sätter betyg på kursen. Handledaren går igenom VFU-rapporten tillsammans med studenten VFU-periodens sista dag och studenten undertecknar rapporten för att bekräfta att hen tagit del av denna. (Lärarutbildningsportalen – VFU-portfölj)
 • Gällande examination är VFU-kurserna ett moment som skiljer sig från övriga kurser. Antal examinationstillfällen kan begränsas till två till skillnad från teoretiska kurser där institutionerna måste erbjuda minst fem tillfällen för examination. (Högskoleförordning6 kap 21 §)
 • Skulle en student trots allt underkännas på en VFU finns riktlinjer framtagna för hur detta ska hanteras:
 1. Examinator kallar studenten till samtal på Stockholms universitet. I kallelsen informeras studenten om möjligheten att kontakta Stockholms universitets studentkår, för att få hjälp av kårens studentombud. 
 2. Vid samtalet delges studenten grunderna för underkännande, vilka sammanfattas i ett protokoll. Studenten informeras om sin rätt till ytterligare examination. VFU-plats för omexamination diskuteras. Utifrån samtalet upprättas en individuell handlingsplanför studentens omexamination där eventuella stödinsatser framgår. Handlingsplanen bifogas protokollet.
 3. Protokoll och handlingsplan undertecknas av båda parter och diarieförs av kursansvarig institution. Examinator ansvarar för att dokumentationen tillställs kursadministrationen så att den finns tillgänglig inför studentens omexamination.
 4. Kursansvarig institution har uppföljningsansvar vid omexamination. I detta ingår samverkan med mottagande VFU-handledare. Institutionen ansvarar också för att studentens VFU-skola samt VFU-samordnaren resp. kontaktperson i kommunen underrättas angående studentens omexamination av VFU alternativt studieavbrott. (Lärarutbildningsportalen – A-Ö om VFU)
 • Om synnerliga skäl föreligger kan lärarstudenter vid Stockholms universitet som är underkända två gånger, för vissa VFU-kurser, vända sig till fakultetsnämnden alternativt institutionsstyrelsen för att ansöka om att få genomföra VFU-kursen ytterligare en gång. Om detta beviljas men studenten återigen blir underkänd måste studenten avbryta sin utbildning och kan inte få en examen i det program hen läser. För mer information se kursplan för den kurs du läser.
 • Det är sist men inte minst viktigt att poängtera att det alltid är VFU-kursläraren som är examinator. Handledaren antecknar i VFU-rapporten huruvida studenten bör godkännas eller inte, det slutgiltiga betyget är emellertid alltid VFU-kurslärarens beslut att ta. (VFU-handböcker