Studentombuden

Våra studentombud finns här för dig om du hamnar i en konflikt med universitetet, eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. Det kan handla om allt från bristfälligt utformade kurser, konflikter med lärare till anklagelser om fusk eller plagiat. 

Stockholms universitets studentkår har två anställda studentombud. Vi finns här för att hjälpa dig om du stöter på problem i samband med dina studier vid Stockholms universitet.

CSN-ärenden, frågor om bostad eller försäkringsärenden behandlas inte av studentombuden. Vi arbetar enbart med strikt studierelaterade problem som uppstått vid Stockholms universitet. 

Studentombudet står alltid på din sida

Vill du driva en fråga vidare är studentombudet ett stöd för dig i kontakten med berörda personer på universitetet. Du får hjälp att utforma skrivelser och eventuella anmälningar. Studentombudet deltar även i möten med institutionen och bistår dig under hela processen fram tills ärendet avslutas. Målet är alltid att du ska vara tillfreds med den lösning som vi gemensamt tar fram.

Studentombudet driver aldrig en för studentkåren principiellt viktig fråga, utan utgår alltid från vad du som student har för önskemål. I kontakt med universitetet står studentombudet alltid på din sida och företräder dina intressen.

Då studentärenden kan innehålla känslig information eller vara av privat natur hanteras alla ärenden enligt särskilt uppgjorda sekretessregler. Varje ärende hanteras med diskretion och hänsyn till studentens personliga integritet.

 

Det går bra att mejla studentombud@sus.su.se för att få rådgivning eller för att boka ett möte.

Frida Holmdahl Studentombud  

Frida Holmdahl
Studentombud
 

Anna Svanström Studentombud  

Anna Svanström
Studentombud
 

 

Personuppgiftslagen

Studentombuden arbetar i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL.

De personuppgifter vi registrerar är antingen de ni självmant ger oss eller de vi får av universitet under arbetet med ert ärende. Personuppgifterna används endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna arbeta med ditt ärende. Studentombuden arbetar under sekretess och uppgifter lämnas inte ut om inte samtycke för detta ges av studenten.

Som student har du alltid rätt att begära ut registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad hos oss och studentombuden är skyldiga att rätta information som är felaktig, ofullständig eller missvisande.