Fi Studenter Stockholms universitet

Fi Studenter SU

Om partiet:

Fi Studenter vill att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra alla beslut som tas på universitetet. Vi jobbar för att på demokratisk väg undanröja all form av diskriminering och att universitetet ska vara till för alla, oavsett bakgrund. 

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

 • Ljuduppta alla föreläsningar!
 • Utred och åtgärda studenternas arbetsmiljö!
 • Obligatorisk personalutbildning för inkluderande språkbruk!

Kontakt:

www.facebook.com/FistudenterStockholm

Frida Lindström
fridalindstrom092@gmail.com

Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

 • Mer roligt studentliv
 • Ett starkt studentinflytande
 • Bättre studentekonomi

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Anton Bernhardt Hjelm
antonbernhardthjelm@gmail.com

Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett universitet där alla behandlas lika oavsett klassbakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionalitet. Vi vill i kåren genomföra saker som på allvar förbättrar studenters ekonomiska och sociala situation.  Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

 • Fri kurslitteratur
 • Ett feministiskt universitet
 • Ett universitet utan gränser

Kontakt:

vsfstockholm.wordpress.com
Marcus Löfgren
marcus.lofgren@outlook.com

S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

S- studenter har möte den 22 mars kl 16i kårsalen.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

 • Fler studentbostäder
 • Kostnadstak för kurslitteratur
 • Bekämpa psykisk ohälsa bland studenter.

Kontakt:

Natalia Grbic
Natalia.grbic@gmail.com

s-studenter.se

Allians för kåren

Allians för kåren

Om partiet:

Allians för kåren är en samverkan mellan borgerliga studentföreningar i Stockholm för liberala och konservativa studenter. Vi verkar för en demokratisk utveckling av vårt samhälle uppburet av liberala och konservativa idéer samt för studenter och deras intressen. Vi vill förbättra studietiden vid Stockholms universitet genom att verka för ett roligare studentliv, utöka kontakten mellan universitet och näringsliv och förbättra villkoren för studenters ekonomi.

Partiets tre viktigaste frågor i kårvalet 2017:

 • Din studietid är mer än att studera! Allians för kåren vill ha en roligare studietid.
 • Digitalisera kurslitteraturen!
 • Praktik som valbar kurs.

Kontakt:

www.facebook.com/alliansensu/
Hugo Thorén
Hugo_thoren@hotmail.com